Milis Metaalbewerking

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “MILIS METAALBEWERKING”

I. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

GCV MILIS METAALBEWERKING, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Eikenlei 12, is de vennootschap met btw nummer BE 0890.751.097 met als activiteit de verkoop van tafelonderstellen, banken, bloembakken, vuurkorven enz. te commercialiseren. Deze algemene voorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen tussen MILIS METAALBEWERKING en de klant. Wat particuliere consumenten betreft, geldt Boek VI Wetboek Economisch Recht “Marktpraktijken en consumentenbescherming”, enkel daar waar deze dwingende werking heeft. Elke bestelling, aanvaarding van de offerte en/of het contract houdt de algehele en definitieve aanvaarding van de algemene voorwaarden in, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Wijzigingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. De voorstellen/offertes van MILIS METAALBEWERKING houden geen enkele verbintenis in. MILIS METAALBEWERKING zal slechts gebonden zijn wanneer de bestelling schriftelijk bevestigd is door deze laatste of nadat de uitvoering begonnen is. Aanduidingen en beschrijvingen van onze producten in de offertes, documententatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting zonder enige verbintenis en onder voorbehoud van wijziging en correctie. Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

II. PRIJZEN-BETALINGSMODALITEITEN

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De kosten van levering worden afzonderlijk vermeld. De klant geeft MILIS METAALBEWERKING steeds de correcte informatie die vereist is om facturatie mogelijk te maken. Elke administratieve wijziging dient onmiddellijk aan MILIS METAALBEWERKING te worden overgemaakt. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. MILIS METAALBEWERKING houdt zich het recht voor te allen tijde de prijzen van de producten te wijzigen of te corrigeren. Indien korte tijd nadien al een aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil. Elk protest op facturen dient binnen de acht dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan MILIS METAALBEWERKING kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen. Elke vorm van korting of prijsvermindering door MILIS METAALBEWERKING toegekend, is enkel geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door MILIS METAALBEWERKING wordt bevestigd door een creditnota.

Op alle bedragen die niet ontvangen werden op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat daarvoor aanmaning vereist is, een intrest verschuldigd zijn van 10%. Bovendien zal het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met een forfaitair boetebeding ten belope van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro voor administratieve en andere kosten. Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder dat daarvoor aanmaning vereist is het verval van eventueel toegestane betalingstermijnen en de onmiddellijke opeisbaarheid van de aan MILIS METAALBEWERKING verschuldigde sommen met zich meebrengen. Voor de nog niet vervallen facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur. Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant verwezen wordt naar een recentere factuur. Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

III. LEVERINGSTERMIJNEN

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden de leveringstermijnen slechts als aanwijzing gegeven. Zodra MILIS METAALBEWERKING de bestelling en betaling ontvangt, wordt het pakket zo snel mogelijk klaargemaakt. De doelstelling is deze te leveren aan huis binnen de 3 weken in België en Nederland en binnen de 6 weken voor de rest van Europa. Zo er door de klant wijzigingen worden aangebracht in de bestelling, kan de leveringstermijn uitlopen. In geen geval kunnen aan MILIS METAALBEWERKING vertragingen in de levering ten laste gelegd worden die te wijten zijn aan feiten buiten de wil van MILIS METAALBEWERKING. Dit laatste is tevens het geval wanneer de klant zijn verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden of ieder ander contract met MILIS METAALBEWERKING slecht uitvoert. Indien de medecontractant wijzigingen zou aanbrengen in zijn bestelling en deze wijzigingen worden door MILIS METAALBEWERKING aanvaard, zal de initiële opgegeven indicatieve leveringstermijn vervallen en zal er een nieuwe indicatieve leveringstermijn worden opgegeven door MILIS METAALBEWERKING. Behoudens het geval van opzettelijke vertraging kan geen enkele vertraging in levering aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van een schadevergoeding ten voordele van de klant.

IV. VERZENDING – OVERDRACHT VAN HET RISICO

De goederen worden vervoerd op risico van de klant. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen door MILIS METAALBEWERKING aan de vervoerder.

V . KLACHTEN

De aangeboden producten op de website worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en worden getoond aan de hand van foto’s. De kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren van het product. In geval van twijfel over een product kan de klant steeds contact opnemen via e-mail aan info@milismetaalbewerking.be. Alle controles die uitgevoerd worden voor de aanvaarding van goederen zijn ten laste van de klant. Alle klachten met betrekking tot de goederen moeten omstandig gemotiveerd meegedeeld worden in een aangetekende brief die verstuurd moet worden binnen de acht dagen nadat de goederen in ontvangst genomen of geweigerd werden. Eens die termijn voorbij is, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden. Indien MILIS METAALBEWERKING binnen de termijn van 8 dagen een klacht ontvangt, zal deze onderzocht worden. Dit betekent in geen geval dat MILIS METAALBEWERKING de gegrondheid van de klacht erkent.

VI. HERROEPINGSRECHT

Retour (enkel van toepassing voor consumenten)

De bestelling kan tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden door de klant worden geannuleerd, op voorwaarde dat de annulatie binnen deze termijn per e-mail wordt gemeld aan info@milismetaalbewerking.be met vermelding van het ordernummer. Na annulatie heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product terug te sturen. Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd indien zij ongebruikt en in perfecte staat zijn. De retourzendingen dienen bovendien goed verpakt te zijn zodat het artikel onbeschadigd bij MILIS METAALBEWERKING aankomt. Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, wordt het bedrag van de aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde goed bij MILIS METAALBEWERKING gecrediteerd. De verzendkost wordt evenwel afgehouden van het terug te betalen bedrag.

Ruilen

Indien bij ontvangst van het product een zichtbaar gebrek wordt ontdekt, dient dit te worden gemeld per e-mail aan binnen de 8 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van Uw bestelling. Na deze termijn vervalt elk recht. Indien de klacht wordt gemeld binnen de termijn, zal het artikel geruild worden door hetzelfde artikel in goede staat of door een door U gekozen variant van een gelijkaardig artikel van dezelfde prijs. De klant kan tevens kiezen voor de terugbetaling van de factuurwaarde. De retourkosten worden in dit geval door MILIS METAALBEWERKING volledig terugbetaald. De terugbetaling zal pas worden uitgevoerd na ontvangst van de goederen.

Artikelen kunnen teruggezonden worden naar het volgende adres:

MILIS METAALBEWERKING

Smederijstraat 32 bus

17 2900 SCHOTEN

MILIS METAALBEWERKING behoudt zich het recht om een retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen in de volgende gevallen: - De goederen bevinden zich niet meer in de originele staat. - De goederen zijn niet goed verpakt en daardoor beschadigd geraakt. - Er ontbreken goederen. Indien de goederen beschadigd zijn geraakt door toedoen van de klant, kan MILIS METAALBEWERKING de klant kosten aanrekenen voor de nodige reparaties.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van MILIS METAALBEWERKING tot op het ogenblik dat alle aan MILIS METAALBEWERKING verschuldigde sommen (inbegrepen de hoofdsommen en eventuele intresten, schadevergoedingen, bijhorigheden en belastingen) met betrekking tot deze goederen. Tot aan deze algehele betaling mag de klant in geen geval de geleverde goederen vervreemden, belenen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren. De klant staat ten aanzien van MILIS METAALBEWERKING ten volle in voor elke schade aan en vervreemding van de geleverde goederen.

VIII. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

Behalve de aansprakelijkheid die voorzien wordt krachtens deze algemene voorwaarden, kan de klant geen schadevergoeding van MILIS METAALBEWERKING vorderen, op eender welke grond, met name voor de fouten (met inbegrip van zware fouten) van precontractuele, contractuele of delictuele aard. De aansprakelijkheid van MILIS METAALBEWERKING is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur, behoudens andersluidend beding in deze algemene voorwaarden. In geval van verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending kan MILIS METAALBEWERKING niet aansprakelijk gesteld worden. De goederen worden zorgvuldig verpakt en beschermd tegen mogelijke beschadiging. MILIS METAALBEWERKING zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Zolang de overmacht duurt zijn de eventuele verplichtingen van MILIS METAALBEWERKING opgeschort. De klant staat zelf in voor het zorgvuldig gebruik van de producten.

IX. PERSOONSGEGEVENS

Ten gevolge van het plaatsen van een online bestelling op de website van MILIS METAALBEWERKING, geeft U toestemming om de door U ingevulde gegevens te gebruiken. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de verwerking van Uw bestelling, levering en facturatie. De klant heeft evenwel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor markting, promoties of acties zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Alle persoonsgegevens die MILIS METAALBEWERKING verkrijgt zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden gegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft recht op inzage van de informatie van de informatie waarover MILIS METAALBEWERKING beschikt. De klant kan hiertoe contact opnemen met MILIS METAALBEWERKING dewelke hier passend gevolg aan zal geven. De klant heeft recht om wijzigingen te doen aanbrengen aan zijn persoonsgegevens, alsook het recht om deze te doen verwijderen. Tot slot heeft de klant het recht om te verkrijgen dat zijn gegevens meteen van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, doch enkel voor zover dit technisch mogelijk is. MILIS METAALBEWERKING verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

X. COOKIES

De website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieëen om de gebruiksvoorkeuren van de klant te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit helpt MILIS METAALBEWERKING om de klant een betere gebruikservaring te bieden wanneer gebruikers de Website bezoeken en laat MILIS METAALBEWERKING toe de Website te optimaliseren. Cookies laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website kunnen identificeren. Bij het openen van de website, zal de klant een pop-up banneer te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. De klant zal worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken. Indien de klant, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar andere plaatsen op de Website, zal dit aanzien worden als een onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. De klant kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren.

XI. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING – VERBREKING

In geval een overeenkomst/bestelling tussen MILIS METAALBEWERKING en de klant, voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk en om welke reden dan ook, is de klant aan MILIS METAALBEWERKING een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag met een minimum van 150,00 €, onverminderd het recht van MILIS METAALBEWERKING om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen. Indien de uitvoering van de overeenkomst/bestelling reeds een aanvang heeft genomen, behoudt MILIS METAALBEWERKING zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van het contract af te dwingen. Indien het contract alsnog vroegtijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, zal steeds de betaling van het reeds uitgevoerde deel van het contract verschuldigd zijn. Daarenboven is MILIS METAALBEWERKING gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het saldo van het volledige contractueel verschuldigde bedrag met een minimum van 150,00 €, onverminderd het recht van MILIS METAALBEWERKING om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen. Het niet tijdig aanleveren door de klant van de benodigde bestanden om de overeenkomst uit te voeren, wordt beschouwd als een verbreking lastens de klant.

XII. SPLITSBAARHEID

Indien een bepaling (of een deel ervan) van deze Algemene Voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan deze bepaling (of het relevante deel ervan) worden afgescheiden van de rest van de Algemene Voorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

XIII. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden alsmede alle overeenkomsten afgesloten met MILIS METAALBEWERKING worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen, en in voorkomend geval het Vredegerecht van het 5de kanton van Antwerpen, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen MILIS METAALBEWERKING en de klant, met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

CONTACTEER ONS

Facturatieadres Eikenlei 12 2970 Schilde